ALGEMENE VOORWAARDEN NAXAO OÜ 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, consulten, trainingen, coachingstrajecten, events en producten die door Naxao OÜ worden aangeboden of uitgevoerd.

1. Prijzen Alle genoemde bedragen zijn netto. Naxao OÜ is vrijgesteld van btw-plicht. Prijzen zijn vermeld in Euro.
2. Consult Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om een consult te boeken. Onder de 18 is een consult alleen mogelijk onder toezicht van een ouder of voogd. Indien je medicatie gebruikt om geestelijke aandoeningen te onderdrukken of last hebt van psychische klachten zoals schizofrenie of psychose: meld dit vooraf bij het boeken van een consult. Naxao OÜ behoudt zich het recht voor een consult te weigeren. Consulten zijn altijd 1-op-1, tenzij anders overeengekomen.
3. Tijdsduur Een consult start vanaf het moment van het afgesproken tijdstip. Indien je te laat bent voor een afspraak, dan gaat dit ten koste van de consultduur.
4. Betaling Betalingen dienen te geschieden op rekeningnummer: IBAN BE33 9671 6357 9147 t.n.v. Naxao OÜ o.v.v. factuurnummer.
5. Betalingstermijn Een standaard of uitgebreid consult dient ten minste 24 uur voor de afspraak te zijn betaald. Een coaching of begeleiding dient tenminste 48 uur voor de eerste afspraak te zijn betaald. Een groepsconsult dient tenminste 14 dagen voor de afspraak te zijn betaald. Afspraken zijn pas definitief als een betaling binnen de gestelde termijn is voldaan en deze is bevestigd per mail. Zo niet, dan behoud Naxao OÜ zich het recht voor de afspraak te annuleren of te verplaatsen.
6. Storing/Overmacht In geval van een technische storing, bijvoorbeeld van de telefooncentrale of internetverbinding, kan het voorkomen dat een telefonisch of online consult onderbroken wordt. We leggen opnieuw contact en eventuele verloren tijd wordt gecompenseerd door een verlenging van het consult. Er is vaak een tweede lijn als back-up beschikbaar. Mocht het niet mogelijk zijn om de lijn weer ‘up’ te krijgen, dan stemmen we zo spoedig mogelijk een ander tijdstip af om het consult af te ronden.
7. Reserveren & Annuleren Een reservering is definitief zodra je per mail een reserveringsbevestiging hebt ontvangen. Indien je een afspraak wenst te annuleren, gelden de annulerings -en restitutievoorwaarden. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de afspraak om welke reden dan ook, tevens het annuleren van een gehele cursus, training, coaching of groepssessie. Annuleren van een afspraak dient via het contactformulier op www.naxao.eu te worden doorgegeven en bij voorkeur ook telefonisch via whatsapp. 
8. Beëindiging Naxao OÜ behoudt zich het recht voor een Consult, een Groepsreading, een Coachingstraject of Mediumbegeleiding te weigeren of (vroegtijdig) te beëindigen. 
9. Annulerings- en restitutievoorwaarden 
>> 9.1 Standaard of Uitgebreid Consult
Annulering van de afspraak door klant: Kosteloos annuleren van de afspraak tot 24 uur voor aanvang van het consult. Naar keuze wordt het volledige bedrag teruggestort of een nieuwe afspraak gepland, waarbij het reeds betaalde bedrag blijft staan. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang consult, wordt 50% van het bedrag terugbetaald. Bij niet (voortijdig) annuleren en niet komen opdagen, wordt het betaalde bedrag niet terugbetaald. 
Annulering van de afspraak door Naxao: Indien Naxao OÜ een afspraak moet annuleren, wordt naar wens een nieuwe afspraak gepland of het volledige bedrag terugbetaald.
>> 9.2 Coaching & Mediumbegeleiding
Coaching- & Mediumbegeleidingstrajecten bestaan uit een pakket van meerdere consulten/afspraken, voor een vaste pakketprijs.
Annulering van een Coachingspakket door de klant:
– Tot 48 uur vóór het 1e consult: 100% restitutie van de pakketprijs
– Binnen 48 uur tot het 1e consult: 90% restitutie van de pakketprijs
– Tot 72 uur na het Feedbackgesprek: je betaalt alleen het Intake gedeelte à € 125,-
– Later dan 72 uur na het Feedbackgesprek: geen (0%) restitutie
Annulering van een Mediumbegeleidingspakket door de klant:
– Tot 48 uur vóór het 1e consult: 100% restitutie van de pakketprijs
– Binnen 48 uur tot het 1e consult: 90% restitutie van de pakketprijs
– Zodra een Mediumbegeleidingspakket is gestart: geen (0%) restitutie
Annuleren van een consult binnen een coaching- & begeleidingspakket, door de klant:
De afspraak wordt in overleg verzet naar een nieuw tijdstip. Indien nodig worden staande vervolgafspraken verplaatst. Eventuele reeds gemaakte onkosten, zoals de huurkosten van een consultruimte, worden aan de klant doorbelast. Er wordt geen geld gerestitueerd. Bij annulering binnen 24 uur tot 1 uur vóór aanvang van het consult, wordt € 25,- in rekening gebracht. Bij niet annuleren binnen 1 uur tot de afspraak en niet komen opdagen, is er geen recht op een vervangende afspraak en worden alle gemaakte onkosten doorberekend aan de klant. Er kan een eventuele nieuwe afspraak worden gemaakt tegen het dan geldende tarief.
Annuleren van een los consult, dat achteraf is bijgeboekt bij een pakket, door de klant:
Hiervoor gelden dezelfde annulering -en restitutievoorwaarden als voor de Standaard Consulten.
Annuleren van een coaching- of begeleidingsconsult door Naxao OÜ:
Indien Naxao OÜ een losse afspraak moet annuleren, wordt op de kortst mogelijke termijn een inhaalafspraak gepland. Er wordt geen geld gerestitueerd.
>> 9.3 Groepssessies
Onder een Groepssessie wordt verstaan: een groepsreading voor een van tevoren afgesproken groepsgrootte, op een zekere locatie, een tijdstip en tijdsduur met tenminste 1 contactpersoon die de groep vertegenwoordigt en die verantwoordelijk is voor de betalingen en communicatie. Uitgezonderd zijn groepssessies waarvoor deelnemers individueel bij Naxao OÜ boeken, bijvoorbeeld een online event. 
Annuleren van een gehele groepssessie door de klant (zonder nieuwe afspraak):
– Tot 14 dagen vóór aanvang: 100% restitutie 
– Binnen 14-8 dagen voor aanvang: 75% restitutie
– Binnen 7-2 dagen voor aanvang: 50% restitutie 
– Binnen 48 uur voor aanvang: 0% restitutie 
Verplaatsen van een groepssessie:
Verplaatsen van een groepssessie naar een andere datum is bespreekbaar, mogelijk zijn er kosten aan verbonden. Primair gelden de annuleringsvoorwaarden. Als er kosten verbonden zijn aan het verplaatsen, bijvoorbeeld voor zaalhuur, autohuur, catering, vliegtickets of hotel, welke niet-terug vorderbaar zijn, dan zullen deze worden doorbelast aan de klant.
>> Voor álle annuleringen, genoemd bij punten 9.1, 9.2 en 9.3 geldt: Indien er reeds kosten gemaakt zijn, welke door Naxao OÜ niet meer terug te vorderen zijn – bijvoorbeeld voor geboekte zaalhuur, catering, vliegtickets of hotel – dan worden deze kosten doorberekend aan de klant. Reiskosten – zoals brandstofkosten, kilometervergoeding, reistijd… – worden altijd separaat vermeld en geretourneerd.
10. Privacy De informatie die we delen is confidentieel. Naxao OÜ verstrekt geen privacygevoelige informatie aan derden en ook niet over derden. Meer hierover lees je in de aparte Privacy Statement hieronder.
11. Disclaimer De specialiteit van Naxao OÜ mediums is het contact leggen met gidsen en overleden dierbaren. Zij hebben boodschappen, die we naar beste eer en geweten doorgeven. De boodschappen zijn gericht op het verduidelijken van zaken die in je leven spelen op dit moment, of op vragen die je hebt. Dat doorgeven doen we met zorg. Maar: we kunnen helaas geen garanties geven of de persoon die je wenst te spreken altijd doorkomt. Boodschappen kunnen we niet afdwingen. Het is mogelijk dat een Naxao medium de boodschap niet goed doorkrijgt of hoort. Ook als toehoorder kun je een boodschap anders interpreteren dan bedoeld is.  Je bent zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze omgaan met de verkregen informatie. Gebruik daarbij je gezonde verstand. Als je psychische klachten hebt waardoor je niet goed in staat bent om je verstand goed te kunnen gebruiken, is een consult misschien niet geschikt voor jou. Naxao OÜ is geen dokterspraktijk, jurist of medisch adviseur. Naxao OÜ geeft geen juridisch-, medisch- of financieel advies. Raadpleeg bijvoorbeeld bij lichamelijke of psychische klachten altijd een specialist. Naxao OÜ doet geen voorspellingen en houdt zich niet bezig met zaken als uitdrijvingen of het verwijderen van spreuken. Aan de inhoud van de boodschappen kunnen geen rechten ontleend worden en eventuele vervolgschade kan niet op Naxao OÜ of een van haar medewerkers verhaald worden.
12. Aansprakelijkheid Alle consulten, in welke vorm dan ook (coaching, groepssessies, individuele consulten), zijn erop gericht om mensen naar beste eer en geweten te helpen. Naxao OÜ of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook als deze naar mening van de klant voortvloeien uit de consulten. Er zal dan ook geen vergoeding plaatsvinden voor eventuele gevolgschade als deze er volgens de klant mocht zijn. 
13. Disclaimer website De inhoud van deze website is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen. Het is mogelijk dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. Er is geen garantie dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het gebruik van deze website is op eigen verantwoordelijkheid en risico. Naxao OÜ kan te allen tijde informatie wijzigen, zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Naxao OÜ is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte immateriële of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze site. Naxao OÜ is niet verantwoordelijk voor pagina’s van derden die content van deze site publiceren, noch voor websites of pagina’s die naar deze site verwijzen.
14. Gebruik van de website De informatie op de website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Afspraken die wij maken, worden bevestigd per mail en zijn de dan geldende overeenkomst tussen partijen. Fouten voorbehouden. 
15. Aanvullende voorwaarden webshop Het plaatsen van een bestelling via de webshop van www.naxao.eu betekent dat de koper deze aanvullende verkoopvoorwaarden aanvaardt. Betaling van de aangeboden digitale producten geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een éénmalige en definitieve koopovereenkomst aan met Naxao OÜ. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Naxao OÜ. De klant verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht. Naxao OÜ is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Levering vindt plaats via email en internet. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Naxao OÜ. Daarnaast is de klant ook verantwoordelijk voor het juist instellen van zijn of haar PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen. Op digitale producten van Naxao OÜ geldt geen recht van retour. Annuleren van een uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Naxao OÜ vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16. Klachtenregeling Er wordt voortdurend naar gestreefd om klachten te voorkomen. Mocht de klant toch ontevreden zijn en een klacht hebben, deel deze dan via info@naxao.eu. Er wordt samen naar een oplossing gezocht.
17. Copyright 2022 Niets van deze website mag gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Naxao OÜ.

. . . . . . . . . .

PRIVACY STATEMENT

1. Wie zijn we? Naxao OÜ is een bedrijf dat paranormale diensten levert, zoals spirituele consulten. Ons site adres is: http://naxao.eu. Het bedrijf is statutair gevestigd in Estland en is per mail te bereiken via info@naxao.eu. Ik, Boris, ben primair contactpersoon voor alle vragen omtrent Privacy aangaande Naxao OÜ. Hieronder licht ik nader toe welke persoonsgegevens ik verwerk en op welke wijze, de (juridische) grondslag hiervoor en of en met wie ik gegevens deel. Hierbij volg ik de richtlijnen zoals omschreven in de Algemene Vordering Persoonsgegevens (AVG).
2. Uitgangspunten Naxao OÜ neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast het minimaliseren van registreren en uitwisselen van persoonsgebonden informatie, werk ik met partners die privacy en beveiliging een hoge prioriteit geven. Mijn bedrijf is gevestigd in Estland, mede omdat zij als Digital Nation de wereld aanvoeren op het gebied van veilig digitaal ondernemen. Voor de hosting van de website werk ik met Greenhost. Daarnaast maak ik gebruik van diensten van Express VPN en Whatsapp voor het versleuteld versturen van informatie. 
3. Met wie we je gegevens delen Consulten worden niet zonder toestemming geregistreerd. Hetgeen we bespreken is dus niet terug te voeren op je persoonsgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer. De informatie die we delen is confidentieel. Ik verstrek geen informatie aan derden en ook niet over derden.
4. Welke rechten je hebt over je gegevens Je hebt als klant altijd het recht om in te zien welke gegevens ik heb verwerkt. Op verzoek zal ik ook altijd je gegevens verwijderen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan hoop ik dat je mij hiervan spoedig op de hoogte stelt, zodat ik dingen kan verbeteren of aanpassen waar nodig. In geval wij er samen niet uitkomen dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder.
5. Cookies Op deze website zijn alleen privacyvriendelijke functionele en analytische cookies actief. Er worden geen tracking cookies gebruikt en de website staat ook derden niet toe dit soort cookies op de site te plaatsen. Je bezoek aan deze website en surfgedrag, wordt dus niet doorgegeven. Bij een bezoek aan deze website wordt daarom niet gevraagd om toestemming voor het activeren van cookies.